Venda de dues peces de terra de St. Miquel de la Guàrdia

Categoria
Pergamins
Fitxa

Pergamí
1334, setembre, 8

Transcripció

Venda. Pere Pebre de la parròquia de Sant Pere de Roda, ven a Berenguer de Ruixol, de la ciutat de Vic, dues peces de terra plantades a Sant Miquel de la Guàrdia, anomenades Puig Juliana, que té sota domini de l´establiment presbiteral creat pel difunt Guillem de Miravalls, canonge, a l’altar de Sant Miquel de la seu de Vic. El preu de la venda és de 90 sous de moneda barcelonesa de tern.

 

A. APR. Pergamí, 31. Original (270 x 420 mm). Molt bon estat de conservació, tret d’un parell de forats de poca importància i alguna taca d’humitat. Conté un dibuix a la part inferior, que recorda les decoracions escultòriques del claustre de la catedral de Vic, que s’estava construint en el mateix moment. Al dors: “Venda feta per Pera Pebre de Roda de duas fexas de terra venudas a Berenguer Ruxollo ciuteda de Vic a lany 1330”; “de Ruxoll”; “Ditas pessas de terra afrontan ab honors del fundador del benefici de Nostra Senyora del Pont Francesch de Molendino”; “Lo cavaler enguanat del seu (….) del senyor rei (… ) nat lo castel del tot magastat (….) a el diners miles cavilatus ab uno fructifera (…) acusatu (…) qui hoste averiat castru comitis unum par (…)”; “X”; “Puig Juliana”: