Venda dels masos Monjo i Carelles

Categoria
Pergamins
Fitxa

Pergamí
1305, octubre, 31

Transcripció

Venda. Ponç de Sovelles, prior de Santa Maria de Finestres, diòcesis de Girona, per tal de pagar els 6.000 sous de moneda barcelonesa corresponents a la compra que ha fet a Ramon, abat de Banyoles, de deu masos, i atès que el dit priorat posseeix béns a la parròquia de Sant Pere de Roda, que es troba a molta distància de l’esmentat priorat, ven en franc alou a Francesc del Molí, clergue de Vic, com a persona laica i privada, i en tant que millor postor, els masos Monjo i Carelles, que treballen Jaume Monjo i Pere Carelles, respectivament, amb tots els seus béns, honors i possessions així com amb tots els censos, rèdits i mals usos que el dit priorat rebia en aquests dos masos. El preu de la venda és de 2.300 sous.

 

A. Original perdut.

 

B. APR. Pergamí, 18. Trasllat del 19 d’octubre de 1461 (330 x 580 mm). Bon estat de conservació, té un petit tall a la part inferior. Al dors: “BB”; “Acta de la venda del mas Monjo y mas Carelles de Roda feta a favor de Francesch Molendino any 1305”; “Ventas a Francesc de Molendino”.