Arrendament (honor) d’unes terres

Categoria
Pergamins
Fitxa

Pergamí
1222, gener, 7

Transcripció

Establiment. Ramon, sacerdot de Sant Pere de Roda i Sant Miquel de la Guardia, i Dalmau de Castelló estableixen a Nicolau de Guardia, a la seva dona Arnalla i als seus fills, l’honor que en Ramon de Call solia tenir per ells al lloc anomenat Serres, i dues feixes, dites del Prat. S’estableix el pagament anual del delme, la tasca, el braçatge i un parell de gallines. El preu de l’entrada és de 4 sous de moneda barcelonesa.

 

A. APR. Pergamí, 1. Original (275 x 151 mm). Bon estat de conservació. Al dors: “Oooo”; “46”; “Nº 34”; “carta de un parel de galines per los feus de Castelo la qual [pessa te en Vicens de la Guardia qui va de Roda a Casamitjana] […]”; “Lo present acte fa per certs honors de en Vicens de la Guardia los quals estan en alou del mossen y del rector”; “Cartes dels feus d·en Castello”.

 

B. ABEV. Llibre de importantísimas notas per la Rectoria de St. Pere de Roda, f. 7v, núm. 46. Regest en paper del segle XVII.