Enceser

Categoria
Objectes artístics
Fitxa

Classificació Genèrica: Metall
Matèria: Metall
Data Execució: 1850-1925

Descripció

Encenser de metall de morfologia lleugerament allargada. La base, de planta circular, està iniciada per
una peanya vertical llisa seguida d’un cos reductor que dóna pas a un peu desenvolupat en escòcia. El
braser és hemisfèric, completament llis. La tapa és iniciada per un cos reductor que segueix la forma
circular del braser seguit per un cos còncau elevat amb obertures en espitllera. La coberta de la tapa
presenta un coronament cupuliforme amb obertures en forma de creu amb els extrems circulars. Culmina
la peça un pom abocellat amb una anella a la part superior on s’hi subjecta una de les cadenes de
l’encenser. Les altres tres estan fixades a tres anelles col·locades a la part inferior de la coberta.
El plat de suspensió és circular i completament llis. Està iniciat per una motllura en mitja canya seguida
d’un cos desenvolupat en gola inversa. A la part superior hi ha una gran anella.